SPLOŠNI POGOJI UPORABE

  1. Splošne določbe

To spletno stran vzdržuje družba MERCK SHARP & DOHME, inovativna zdravila d.o.o., s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, matična številka 1882589000, osnovni kapital 61.078,00 EUR, vpisana pri Okrožnem sodišču Ljubljana, hčerinska družba družbe Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, ZDA (»Družba«).

Ta spletna stran je na voljo samo registriranim uporabnikom. Pravico registracije za uporabo spletne strani imajo samo uporabniki, ki imajo dovoljenje za opravljanje poklica zdravnika v Sloveniji, izdano v skladu z veljavno zakonodajo. Za dostop do spletne strani se lahko prijavite šele po tem, ko ste prebrali te splošne pogoje uporabe (»Pogoji uporabe«) in jih sprejeli ter se strinjali z obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z Obvestilom o varstvu osebnih podatkov zdravstvenih delavcev.

Družba si pridržuje pravico, da po potrebi občasno spremeni Pogoje uporabe. Družba bo obvestilo o spremembi Pogojev uporabe skupaj z datumom, ko spremembe stopijo v veljavo, objavila na tej spletni strani. Do te spletne strani lahko dostopate kadarkoli preko povezave Pogoji uporabe, ki se nahaja na dnu vsake strani te spletne strani.

Nobena vsebina na tej spletni strani se ne sme interpretirati kot nasvet ali priporočilo glede kakršnekoli odločitve ali dejanja povezanega z vašim zdravjem ali zdravjem drugih. Ne smete dovoliti, da vsebina te spletne strani nadomesti vašo zdravniško presojo, ki jo morate izvesti, ko presojate podatke, dostopne na tej spletni strani.

  1. Registracija za uporabo spletne strani

Za registracijo za uporabo spletne strani morate izpolniti obrazec, v katerem navedete resnične, točne in ažurne podatke. Podatke, ki jih navedete v postopku registracije, morate redno posodabljati. Družba ne prevzema odgovornosti za posledice posredovanja nepravilnih podatkov s strani uporabnika ali neposodabljanja le-teh.

Uporabnik prejme za prijavo za dostop do spletne strani geslo, ki ga mora hraniti v zaupnosti in je odgovoren za posledice, do katerih bi prišlo, če bi geslo uporabila tretja oseba.

Če v postopku registracije navedete neresnične, zavajajoče ali netočne podatke, ima Družba pravico vaš račun s takšnimi podatki odstraniti in preklicati vašo registracijo. V takem primeru niste upravičeni do nikakršnih zahtevkov zoper Družbo zaradi odstranitve računa in preklica registracije.

Družba lahko zaradi varnosti ali drugih resnih razlogov zahteva, da uporabnik spremeni geslo za dostop do spletne strani.

Prepovedano je uporabljati račune drugih uporabnikov spletne strani ali prepustiti uporabnikov račun drugim osebam.

Družba si pridržuje pravico, da v primeru, če kršite Pogoje uporabe, začasno blokira ali popolnoma ukine katerikoli račun, ki ste si ga ustvarili na tej spletni strani.

  1. Odgovornost Družbe

Čeprav si je in si Družba razumno prizadeva zagotoviti točne, popolne in ažurne informacije, Družba izrecno zavrača prevzem kakršnegakoli jamstva ali zagotovila glede točnosti, popolnosti in ažurnosti informacij. INFORMACIJE NA TEJ SPLETNI STRANI SO ZAGOTOVLJENE PO NAČELU »TAKŠNE KOT SO«, BREZ KAKRŠNEGAKOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI IMPLICITNEGA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA IMPLICITNA JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI ODSOTNOSTI KRŠITEV.

Družba poleg tega zavrača vso odgovornost za kakršnokoli škodo, ne glede na njen domnevni vzrok ali teorije odgovornosti, na katerih temelji, vključno, vendar ne omejeno, za škodo zaradi osebne poškodbe ali izgubljene dobičke.

  1. Osebni podatki

Na tej spletni strani lahko Družba in njene povezane osebe preko registracijskega postopka ali na druge načine zbirajo vaše osebne podatke. Natančne informacije o tem, kako varujemo vaše osebne podatke, lahko dobite v Obvestilu o varstvu osebnih podatkov zdravstvenih delavcev. Odgovorni ste za točnost katerihkoli osebnih podatkov o vas, ki jih posredujete Družbi preko te spletne strani.

  • Intelektualna lastnina

Razen podatkov, ki jih pokriva naše obvestilo o varstvu osebnih podatkov, bodo katerakoli sporočila in materiali, ki jih prenesete na ali preko te spletne strani, vključno s podatki, komentarji, vprašanji, predlogi, idejami, koncepti, znanji (»know-how«), tehnikami in podobno, postali last Družbe. Družba lahko svobodno uporablja, razkriva, reproducira in distribuira katerakoli takšna sporočila ali materiale brez kakršnihkoli omejitev.

Spletna stran lahko vsebuje informacije, ki so vam posredovane s strani tretjih oseb ali preko povezav do drugih spletnih strani. Obvestilo o takih informacijah ali povezavah je na voljo preko celotne spletne strani. Družba ne nadzoruje, niti ne prevzema odgovornosti za informacije, ki jih zagotavljajo tretje osebe ali za vsebino drugih spletnih strani, do katerih nudimo povezave.

Izhajati morate iz tega, da so vse blagovne znamke, logotipi, modeli, slogani in ostale značilnosti naših blagovnih znamk , ki se pojavljajo na tej spletni strani, ne glede na to ali se pojavljajo v velikem tisku, poševno ali s simboli blagovne znamke, v lasti Družbe ali z njo povezanih družb, ali pa se uporabljajo skladno z licenco. Spletna stran lahko vsebuje ali se sklicuje na patente, lastniške informacije, tehnologije, izdelke, procese ali druge lastniške pravice Družbe in/ali drugih oseb. Na katerihkoli takšnih blagovnih znamkah, patentih, poslovnih skrivnostih, tehnologijah, izdelkih, procesih ali drugih lastniških pravicah Družbe in/ali drugih oseb nimate nikakršnih pravic ali licenc za njihovo uporabo.

Brez pisnega dovoljenja Družbe ne smete distribuirati, spreminjati, prenašati, ponovno uporabiti, ponovno objaviti ali uporabiti vsebine spletne strani za javne ali komercialne namene, vključno z besedilom, slikami, avdio in video materiali. Izhajati morate iz tega, da je vsebina, ki jo vidite ali berete na tej spletni strani, avtorsko zaščitena, razen če ni navedeno drugače, in se ne sme uporabljati brez pisnega dovoljenja Družbe, razen na način kot je to določeno v Pogojih uporabe ali v besedilu na tej spletni strani. Družba ne jamči, niti ne zagotavlja, da vaša uporaba materialov, prikazanih na spletni strani, ki niso v lasti ali niso povezane z Družbo, ne bo kršila pravic tretjih oseb.

Čeprav lahko Družba ali z njo korporacijsko povezane osebe občasno spremljajo ali pregledujejo razprave, pogovore, objave, prenose, oglasne deske in podobno na spletni strani, pa Družba k temu na noben način ni zavezana in ne prevzema nikakršne odgovornosti, ki izhaja iz vsebine katerekoli takšne spletne strani ali spletnih orodij, niti za kakršnokoli napako, napačno informacijo, obrekovanje, klevetanje, opustitev, neresnico, opolzkost, pornografijo, uporabo grdih besed, nevarnost ali netočnost, vsebovanih v kakršnihkoli informacijah na takšnih spletnih straneh ali v orodjih na spletnih straneh. Prepovedano vam je objavljati ali prenašati kakršnekoli nezakonite, grozeče, klevetniške, žaljive, nespodobne, škandalozne, škodljive, pornografske, sramotne ali obscene materiale ali kakršnekoli materiale, ki bi lahko predstavljali ali spodbujali dejanja, ki bi bila obravnavana kot kazniva dejanja, bi povzročila civilnopravno odgovornost ali drugače kršila katerikoli zakon.

  • Povrnitev škode

Soglašate, da boste Družbi njenim korporacijsko povezanim osebam in njenim in njihovim predstavnikom, zastopnikom, zaposlenim in dobaviteljem, povrnili vso škodo, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, ter jih branili in obranili v zvezi z in pred vsemi zahtevki in zahtevami, ki bi jih postavile katerekoli tretje osebe in ki bi izhajali ali bi domnevno izhajali iz vaše uporabe spletne strani ali katerekoli kršitve Pogojev uporabe ali kršitve katerekoli pravice drugih oseb.

  •  Pravo in sodna pristojnost

Za te Pogoje uporabe se uporablja slovensko pravo.

Vsi spori med vami in Družbo, ki se nanašajo na te Pogoje uporabe ali ki izhajajo iz vaše uporabe spletne strani ali se nanjo nanašajo, se bodo reševali sporazumno (dogovorno) v dobri veri. Če sporazumne rešitve ne bo mogoče doseči, je za reševanje vseh nasprotij, zahtevkov ali sporov izključno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Datum začetka veljavnosti: 26. 5. 2020